Annonser från BloggPartner

Haircut.

 
 
Detta kan vara en av de starkaste scenerna ur en Disney-film någonsin.
Från Disney's Klassiker Mulan och det är så mycket i den.
Hur Mulan bestämmer sig för att ta sin fars plats i den kinesiska armén, för att besegra Hunnerna.
Hon klipper håret, med sin fars svärd och klä upp i sig i hans rustning och rider bort, för att gå med i armén.
Ett sådant starkt beslut att faktiskt vanära hela hennes familj och hela landets regler.
Sedan slutar det ju i att hon räddar Kina från Hunnerna.
En riktig feministisk krigarprincessa.

Har du sett Mulan?
Vad tycker du?
 

 
This could be one of the strongest scenes in a Disney movie ever.
From the Disney Classic Mulan and it's so much into it.
How Mulan decides to take her fathers place in the Chinese army, to defeat the Hun's.
She cuts her hair, with her fathers sword and dress up in his armour and rides away, to join the army.
Such a strong decision, to actually dishonour her whole family and the whole countries rules.
But it all ends up with saving China from the Hun's.
A real feminist princess warrior.
 
Have you seen Mulan?
What is your opinion?
 
 
Take Care ♥

Guilty Pleasures.

 
... from the Eurovision Song Contest.
 
 
2009 - Svetlana Loboda - Be My Valentine (Anti-Crisis Girl) (Ukraine)
 
 
 
2010 - Hera Björk - Je Ne Sais Quoi (Iceland)
 
 
 
2008 - Isis Gee - For Life (Poland)
 
 
 
2009 - Jade Ewen - It's My Time (United Kingdom)
 
 
 
Take Care ♥

Moana | Vaiana

 
 
Detta är trailern för den nya kommande Disney Klassikern.
Moana eller Vaiana som den har fått som namn i Sverige, har premiär i USA senare i år.
Vet inte varför de bytte namn för den svenska versionen?
Men i Sverige vill den gå upp på bio 3/2-2017.
Kolla på den nya trailern ovan.
Den ser fantastisk ut.
Jag får lite Modig eller Trassel eller varför inte lite Frost känsla... någon mer? :D
Toppen!
 

 
This is the trailer for the new upcoming Disney Classics movie.
Moana or Vaiana as it has been named for the Swedish edition, has its premiere later this year in the USA.
I don't know why they changed the Title for us in Sweden? 
But in Sweden it will be released 3/2-2017.
Look at the new trailer above.
It looks amazing!
I've got a little bit of a Brave or Tangled or why not some Frozen feeling to it... are you with me guys? :D
Awesome!
 
 
Take Care ♥

Fristaden Sanctuary.

  
 

Jag bjuder på ett klipp ur en av mina favorit Disneyfilmer.
Ringaren I Notre Dame, (1996).
Ja jag älskar all Disney, men denna film värmer hjärtat lite extra.

 

Ringaren I Notre Dame är en mörkare och mer vuxen historia.
Jag relaterar den väldigt mycket till några av dagens viktigaste frågor.
Tiggarna utanför affärerna, flyktingar och folk i utanförskap.
Zigenerskan Esmeralda och hennes folk, som jagas av Frollo, en man av staden Paris.
Quasimodo som hålls gömd av Frollo för hans utseende.

 

Precis som vissa idag vill gömma undan allt som är annorlunda, precis som man gjorde långt tillbaka i tiden.
Hur de nationalistiska krafterna växer sig allt starkare i världen.
Att man vill bli av med det som inte passar in i ens mall.
Allt ska vara som det alltid varit.
Utlänningar ska inte få komma in i ens liv, som Sverigedemokraterna menar på, men inte säger rakt ut.
Smyg-racism skulle jag kalla det, när man vill att exempelvis utlänningar i Sverige, inte ska ha det lika bra som svenskar.
SD vill nog helst att det bara ska bo svenskar i Sverige.
Som Frollo bara vill att det ska vara fransmän i Frankrike.
Hur dem menar det, men inte vågar stå för det.
Fegisar.

 

Vi gömmer också undan allt det "fula" i exempelvis Sociala medier.
Vi lägger filter på våra bilder, för att vi inte blir nöjda med sanningen.
Alla vill nästan fota sig som modeller.
Allt ska vara så perfekt och fint.
Som Quasimodo, inte ska få visa sig själv bland människor för att han är ett "monster", som Frollo uttrycker det i filmen.

 

Allt detta som vi måste bekämpa emot.
Vara starka och våga säga ifrån.
Våga vara oss själva.
Våga lägga upp bilder i normala skick, utan filter.
Våga stå upp för varandra och säga emot, när folk pratar i rasistiska termer.
Våga vara mänskliga och prata från hjärtat.
Inte låta oss luras av falskhet och lögner.

 

Det här inlägget blev väldigt mycket mera politik, än en kärleksförklaring till en av mina favorit Disney filmer.
Men filmen visar på väldigt mycket och om den skulle visas i skolor runtom i hela världen, så skulle väldigt många kunna lära sig mycket av den.
En film med mycket känslor skulle kunna vara lättare att ta till sig, än att man bara står rakt upp och ner och pratar om vad som är rätt och vad som är fel.

 

Om ni inte har sett Ringaren I Notre Dame, gör det snarast.

 

Har du någon film? Disney eller ej? Som du tycker väcker frågor? Samhällsengagemang? Som är djupare? Som kan relateras till idag? Lämna gärna en kommentar!

 

 


 

 


I bid on a clip from one of my favorite Disney movies.

Hunchback of Notre Dame, (1996).

Yes, I love all the Disney, but this film warms the heart a little extra.

 

 

The Hunchback of Notre Dame is a darker and more adult story. I relate it very much to some of today's most important issues. Beggars outside shops, refugees and people in exclusion. Gypsy Esmeralda and her people, hunted by Frollo, a man of the city of Paris. Quasimodo kept hidden by Frollo for his appearance.

 

Just as some today want to hide away everything that is different, just as they did way back in time. How the nationalist forces are growing stronger in the world. The desire to get rid of it that does not fit into one template. Everything will be as it always has been. Foreigners should not be allowed to enter one's life, like the Sweden Democrats believe in, but do not say directly. Sneak-racism I would call it, when you want, for example, foreigners in Sweden, should not have it as good as the Swedes. SD would probably prefer that it just be living Swedes in Sweden. As Frollo just want it to be French in France. What they mean it, but do not dare to stand for it. Cowards.

 

We also hides away all the "ugly" in the example of social media. We put filters on our photos, that we are not satisfied with the truth. Everyone wants to shoot almost as models. Everything must be perfect and fine. As Quasimodo, not to have proved themselves among the people because he is a "monster", which Frollo puts it in the film.

 

All this we must fight against. Be strong and dare to speak up. Dare to be ourselves. Dare to post pictures in normal condition, without filters. Dare to stand up for each other and argue, when people talk in racial terms. Dare to be human and speak from the heart. Do not be fooled by the deception and lies.

 

This post became very much more politics than a declaration of love to one of my favorite Disney movies. But the film shows very much and if it would be shown in schools throughout the world, so very many would be able to learn much from it. A film with a lot of emotions could be easier to assimilate than to just stand straight up and down and talk about what is right and what is wrong.

 

If you have not seen The Hunchback of Notre Dame, do it urgently.


Do you have any film ? Disney or not ? As you do raise questions ? Community Involvement ? Deeper ? As can be related to today? Please leave a comment !

 

 

 

Take Care ♥


It's All About Ukraine.

 
 
Eurovision Song Contests Officiella Youtube kanal, har dem listat topp 10, av mitt favorit land i Eurovision.
Baserat på deras toppresultat genom åren.
Ukraina.
Givetvis finns min absoluta Eurvision Song Contest favoritsång, Gravity med Zlata Ognevich, från Eurovision 2013, i Malmö, Sverige. ;D
Lyssna och njut!
 
 

 
 
On Eurovision Song Contest Official Youtube channel, they have listed the top 10, of my all time favourite country, in the Eurovision.
Based on their highscore points, all through the years.
Ukraine.
Of course it includes my all time favourite Eurovision Song Contest song, Gravity by Zlata Ognevich, from Eurovision 2013 in Malmo, Sweden. ;D
Listen and enjoy!
 
 
Take Care ♥

Upcoming Blog Plans.

(Klicka på bilden för källan | Click on the pic for the source.)
 
 
Jag har länge varit i tankarna om att starta någon slags Disney Blogg.
Där allt kommer kretsa mest kring Disney, men också film, serier och musik.
Vad säger ni?
Kanske helt enkelt en nöjesblogg?
Något i stil med:
 
Danten89DisneyAndEntertainment.blogg.se
Danten89DisneyMoviesSeriesMusic.blogg.se
Danten89SwedishEntertainment.blogg.se
Danten89SwedishDisneyAndFun.blogg.se
Danten89DisneyAndFun.blogg.se
DisneyAndEntertainmentworld.blogg.se
SwedishDisneyFan.blogg.se
ADisneyEntertainmentWorld.blogg.se
Danten89ADisneyFunWorld.blogg.se
 
Vad tycks?
Något annat förslag på ett sådant bloggnamn?
Kanske göra om denna blogg, som redan är befintlig?
 
Jag som älskar Disney och allt det som Walt Disney en gång i tiden skapade.
Jag älskar ju typ allt med film, serier och musik osv.
Men ja satsa på att enbart skriva om sådant.
Där ni skulle få allt, nyheter, klassiker, kommande filmer, musik, Eurovision, Melodifestivalen osv.
 
 

 

I have long been thinking about starting some kind of Disney Blog.
There everything will revolve the mostly about Disney, but also movies, series and music.
What do you say?
Perhaps simply an entertainment blog?
Something like:
 
Danten89DisneyAndEntertainment.blogg.se
Danten89DisneyMoviesSeriesMusic.blogg.se
Danten89SwedishEntertainment.blogg.se
Danten89SwedishDisneyAndFun.blogg.se
Danten89DisneyAndFun.blogg.se
DisneyAndEntertainmentworld.blogg.se
SwedishDisneyFan.blogg.se
ADisneyEntertainmentWorld.blogg.se
Danten89ADisneyFunWorld.blogg.se
 
What do you think?
Any other suggestions on such a blog name?
Maybe doing it on this blog, which is already existing?
 
I who love Disney and all that Walt Disney once created.
I love everything with movies, series and music and so on.
But yeah a blog that only gives you these things.
Where you would get everything, such as news, classic, upcoming movies, music, Eurovision Song Contest,Melodifestivalen, etc.
 
Take Care ♥

Trust In Me.

 
Nykomling i filmhyllan.
Disneys Djungelboken från 2016, den otecknade versionen.
Såg den precis och den var helt superdupermegafantastiskt bra.
Full av mycket humor, svärta, kärlek och äventyr i djungeln.
Med en mordern allvarsam sensomoral och ett mycket viktigt tydligt budskap.
Jättecoola effekter och djuren var verkligen verklighetstrogna, trots att de var animerade. 
Jag älskar att man lät Scarlett Johansson få spela ormen Kaa.
Det gav filmen en mera modern twist och Scarletts hesa stämma passade perfekt = kärlek.
 
Disneys Djungelboken 2016, får full pott, 5 av 5.
  
Någon som sett Djungelboken 2016?
Vad tycker du?
 


Newcomer in the movie shelf.
Disney's The Jungle Book from 2016, the non-animated version.
Saw it right before and it was completely "Supercalifragilisticexpialidocious" good.
Full of a lot of humor, darkness, love and adventures in the jungle.
With a mordern serious moral and a very important clear message to it.
Really very cool effects and the animals were lifelike, even though they were animated.
I love that they let Scarlett Johansson to play the snake Kaa.
It gave the film a more contemporary twist and Scarlett's hoarse voice was perfect to it  = love.
 
Disney's The Jungle Book 2016, gets jackpot, 5 out of 5.
 
Anyone out there who has seen The Jungle Book 2016?
What do you say?
 
 
Take Care ♥

RSS 2.0